پاورپوینت درباره آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ

پاورپوینت درباره آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ

پاورپوینت درباره آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :41 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

فشار خون :
فشاری که در هر انقباض عضله قلب بر اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می شود .

وسایل و شرایط لازم براي سنجش فشار خون:

 

qفراهم کردن شرایط صحیح قبل از انجام اندازه گیری فشارخون